Kalorické Tabuľky
star star star star star_half

Všeobecné obchodné podmienky 


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom týkajúce sa služby Kalorické Tabuľky. Služba Kalorické Tabuľky je prevádzkovaná prevádzkovateľom na stránke https://www.kaloricketabulky.sk za nižšie uvedených podmienok (ďalej ako „Služba“). 


Prevádzkovateľom služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, tel. č.: +420 493 815 814, IČO 25766937 email: info@support.kaloricketabulky.cz telefón: 493 815 814 (ďalej ako „Prevádzkovateľ služby“) .


Služba je s výnimkou Premium verzie poskytovaná bezodplatne a zahŕňa najmä sprístupnenie obsahu databázy obsahujúcej nasledujúce informácie: informácie o nutričnom zložení potravín a možnosť záznamu konzumovaných potravín a pohybových aktivít.


Prístup k službe (k databázam) je zaistený prostredníctvom internetových stránok  https://www.kaloricketabulky.sk alebo  mobilných aplikácií Kalorické Tabuľky pre operačné systémy Android a iOS. V základnej verzii aplikácií Kalorické Tabuľky sú  z technických dôvodov prístupné dáta nie staršie ako 24 mesiacov.Zasielanie fotografií


Užívateľ je oprávnený zasielať prevádzkovateľovi služby výlučne fotografie jedla, ktorých je autorom alebo na ktorých použitie má súhlas  v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorského zákona (ďalej ako „fotografia“). 


Užívateľ zaslaním fotografie jedla prevádzkovateľovi služby výslovne udeľuje súhlas na:

 • použitie fotografie v hmotnej alebo digitalizovanej (nehmotnej) podobe spôsobom stanoveným nižšie

 • vyhotovenie rozmnoženiny fotografie a/alebo verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny fotografie a/alebo verejné vystavenie originálu alebo rozmnoženiny fotografie na nasledujúci účel:

 • pre svoju vlastnú potrebu, najmä v aplikáciách Kalorické Tabuľky vrátane medzinárodných verzií a pre účely prezentácie prevádzkovateľa služby a jeho činností,

 • pre reklamné účely, t.j. propagáciu prevádzkovateľa služieb a jeho činností  akýmkoľvek spôsobom (najmä na internete vrátane sociálnych sietí, v inzercii na letákoch, brožúrach a pod., v periodickej tlači v zmysle zákona č. 167/2008 Z. z. Tlačového zákona  a pod.) a akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami,

 • poskytnutie licenčného alebo obdobného oprávnenia na použitie fotografií tretím osobám pre reklamné  účely (komerčné) a redakčné (tzn. uverejnenie v tlači, v zmysle vyššie uvedeného zákona).


Tento súhlas užívateľ udeľuje bezodplatne na dobu 24 mesiacov odo dňa prvého použitia fotografie na základe tohto súhlasu. Pokiaľ užívateľ kedykoľvek pred uplynutím lehoty 24 mesiacov svoj súhlas neodvolá, tento súhlas sa automaticky predĺži o ďalších 24 mesiacov. Tento postup sa bude opakovať pre každé ďalšie obdobie 24 mesiacov (t.j. pre 5. až 6. rok, pre 7. až 8. rok, atď.).

V prípade, že užívateľ bude presvedčený, že fotografia bola použitá v rozpore s ním udeleným súhlasom, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa služby na jeho emailovú adresu za účelom mimosúdneho riešenia sporu.  

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov užívateľov  služby Kalorické Tabuľky sa riadi podmienkami uvedenými v časti Ochrana osobných údajov.

Zodpovednosť a záruky

Prevádzkovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov v službe Kalorické Tabuľky a nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu alebo inú ujmu vzniknutú na základe použitia služby Kalorické Tabuľky.  Prevádzkovateľ služby má právo vymazať účet registrovaného užívateľa, do ktorého sa užívateľ neprihlásil po dobu viac ako jedného roka od jeho založenia.

Ochrana práva k databáze

Zhotoviteľom databázy aplikácie Kalorické tabuľky je prevádzkovateľ služby. Databáza je chránená na základe ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona. Bez výslovného súhlasu zhotoviteľa databázy je zakázané vyhotovenie rozmnoženiny databázy prenesením celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom v akejkoľvek forme, pokiaľ Autorský zákon nestanoví inak. 

Bez výslovného súhlasu zhotoviteľa databázy je taktiež zakázané uvedenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, pokiaľ Autorský zákon nestanoví inak.

V prípade porušenia práv zhotoviteľa databázy je zhotoviteľ oprávnený požadovať okamžité stiahnutie neoprávnenej rozmnoženiny databázy z obehu alebo z iného použitia a súčasne poskytnutie primeranej finančnej náhrady za spôsobnú ujmu. 


Zmluvné podmienky Premium verzie služby Kalorické Tabuľky 

Premium verzia služby Kalorické Tabuľky zahŕňa služby vypnutí reklám v službe, možnosť sledovania viacerých nutrientov v jedálničkoch a ďalšie funkcie. 


Akékoľvek jedálničky zobrazované v službe  Kalorické tabuľky nie je možné považovať za akýchkoľvek okolností za vzorové jedálničky, vhodné bez ďalších podmienok pre každú osobu. Tieto jedálničky môžu obsahovať i nevhodné stravovacie návyky, ktoré síce mohli viesť k zníženiu telesnej hmotnosti iných osôb, ale nemusia byť vhodné pre zlepšenie alebo udržanie vášho zdravia. Pokiaľ chcete mať istotu návrhu správneho jedálnička pripraveného priamo pre vás, obráťte sa na lekára s odbornosťou vhodnou pre vašu liečbu alebo nutričného terapeuta. Pre užívateľa Kalorických Tabuliek, ktorí majú BMI 20 a menej, používanie jedálničkov zobrazovaných v službe Kalorické Tabuľky neodporúčame.     


POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ SPOTREBITEĽOM PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

Spoločnosť Dine4Fit, a.s., IČ: 25766937, so sídlom Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, email: info@support.kaloricketabulky.cz

č. tel: ++ 420 493 815 814  (ďalej ako „Spoločnosť“) týmto poskytuje užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom, t.j. fyzické osobe, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy so Spoločnosťou nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania tieto predzmluvné informácie: 


1. V zmysle ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Spoločnosť  poskytuje spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy nasledujúce údaje: 


a) označenie služby a popis charakteru služby
Jednotlivé ponúkané služby, vrátane ich charakteristiky sú označené na stránke https://www.kaloricketabulky.sk a v aplikácii Kalorické Tabuľky v sekcii Premium tak, aby si spotrebiteľ mohol zvoliť pre seba najvýhodnejšiu službu alebo služby. 


b) celková cenu služby vrátane daní alebo spôsob, akým sa vypočíta; v prípade zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo dohody o predplatnom celková cenu za zúčtovacie obdobie a cena za 1 mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná  

Cena Premium verzie je uvedená vrátane DPH a zahŕňa aj všetky poplatky stanovené právnymi predpismi. Informácia o cene spotrebiteľom vybraných služieb je spotrebiteľovi uvedená pred tým, než uskutoční objednávku služby a pred samotným uzavretím zmluvy. 

Zmluva je uzavretá okamihom, keď je spotrebiteľovi zo strany Spoločnosti potvrdené prijatie jeho objednávky. 

Cena za jeden mesiac sa pohybuje od 2 Eur do 4 Eur, a to v závislosti od spotrebiteľom vybraných služieb a obdobia.

Maximálna čiastka podľa vybraných služieb a obdobia nikdy nepresiahne jednorázovo 55 Eur.  


c) spôsob dodania a náklady na dodanie, dopravu, poštové a iné poplatky
Vzhľadom k tomu, že poskytnutá Premium verzia služby spočíva v sprístupnení informácií ďalších funkcií, služba je dodaná a poskytovaná tak, že je vám po uhradení platby sprístupnená tá časť internetových stránok alebo aplikácie,  kde máte možnosť využívať predplatené služby, napr.  zobrazovať si jedálničky, ďalšie grafy nutričných hodnôt na sledovanie a ďalšie funkcie, ktoré zahrňuje  Premium verzia služby Kalorické Tabuľky a ktoré ste si objednali. Náklady na toto sprístupnenie vám nie sú účtované.

     

d) spôsob platby
Úhrada je realizovaná formou opakovanej platby (predplatné) a je uskutočnená vopred buď mesačne, štvrťročne alebo ročne (predplatené obdobie) podľa výberu spotrebiteľa a to na účet Spoločnosti. Platba je strhávaná v kalendárny deň mesiaca zodpovedajúceho kalendárnemu dni mesiaca v deň prvej objednávky. V prípade platby prostredníctvom tretích strán (napr. platby služieb cez Google, GoPay, predplatné účtované cez Apple) je nutné dodržiavať taktiež podmienky tretích strán.


e) práva z vadného plnenia 

Vzhľadom k tomu, že služba môže zahŕňať aj sprístupnenie jedálničkov tretích osôb, ktoré Spoločnosť nemôže kontrolovať, Spoločnosť nezodpovedá  za správnosť a pravdivosť údajov v nich uvedených. Spoločnosť taktiež žiadnym spôsobom nezodpovedá za to, že pokiaľ budete postupovať podľa sprístupneného jedálnička alebo viacerých jedálničkov, dostaví sa vami očakávaný výsledok, nakoľko Spoločnosť neposkytuje službu konzultácie s konkrétnym spotrebiteľom, aby zaistila vytvorenie jedálnička na mieru konkrétnemu spotrebiteľovi.    


V ostatných prípadoch je spotrebiteľ oprávnený pri poskytnutí vadného plnenia, t.j. pri poskytnutí služby, ktoré nezodpovedá požadovaným vlastnostiam, nebola poskytnutá riadne a včas, uplatniť u Spoločnosti reklamáciu. V prípade reklamácie:


 1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu; pri opätovnom výskyte vady má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy 

 2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy alebo na primeranú zľavu z ceny služby.

 

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu služby písomne na emailovú adresu info@support.kaloricketabulky.cz  s uvedením označenia vady alebo opisu, ako sa prejavuje, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť si službu prehliadnuť a vadu zistiť. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia služby. Spoločnosť je povinná pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Spoločnosť je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak  má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Spoločnosť je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z vyššie uvedených práv uplatňuje, je Spoločnosť povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. 


f) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, o podmienkach vypovedania zmluvy, o minimálnej dĺžke trvania záväzkov  

Zmluva so Spoločnosťou je uzavretá na dobu na dobu neurčitú. Vypovedať zmluvu je možné zrušením nasledujúcej platby predplatného na internetovej stránke alebo v aplikácii Kalorické Tabuľky alebo u poskytovateľa platieb (tretej strany), čím dôjde k ukončeniu Premium verzie  aplikácie Kalorické Tabuľky k poslednému dňu predplateného obdobia, ktoré je maximálne 1 rok. Následne vám už nebudú strhávané žiadne platby. Minimálna dĺžka trvania záväzkov spotrebiteľa je 1 mesiac. 


g) informácia o  práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe  pri uplatnení tohto práva
Ako spotrebiteľ máte právo  odstúpiť od uzavretej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Spoločnosti najneskôr v posledný deň lehoty. Môžete použiť vzorový  formulár podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.:

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Dine4Fit, a.s., IČ: 25766937, so sídlom Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

 • Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 • Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.


Vyplnený formulár zašlite poštou na adresu: Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové alebo e-mailom (info@support.kaloricketabulky.cz).

V prípade, že formulár nepoužijete a zašlete oznámenie o odstúpení od zmluvy na e-mailovou adresu info@support.kaloricketabulky.cz, do predmetu e-mailu v  uveďte: Odstúpenie od zmluvy a v  texte e-mailu uveďte: Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o poskytnutí služieb Premium, ktorú som si objednal(a) dňa ......... a ďalej uveďte Váš e-mail, ktorým sa prihlasujete do služby Kalorické Tabuľky.

Doručením odstúpenia od zmluvy strácate právo na prístup k funkciám, ktoré obsahuje Verzia Premium.  . 

Platba bude Spoločnosťou vrátená v celej výške bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe. 


Celá komunikácia týkajúca sa  platieb bude zasielaná na e-mailový účet užívateľa, ktorý slúži na prihlásenie sa na internetovej stránke alebo do aplikácie Kalorické Tabuľky. Na komunikáciu o platbách zo strany užívateľa voči Spoločnosti slúži výlučne email:  info@support.kaloricketabulky.cz


g) informáciu o orgánoch dozoru a o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov 


S prípadnými sťažnosťami sa môžete obrátiť na Spoločnosť, a to na: Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové.

Orgánom štátnej kontroly predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušila jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Spoločnosť na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosti a  podmienky riešenia sporu prostredníctvo systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Návrh musí obsahovať

 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

 • presné označenie predávajúceho/poskytovateľa služby,

 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

 • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

 • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s ňou bol bezvýsledný,

 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zák. č. 391/2015 Z.z.

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy riešenia spotrebiteľských sporov online (platformy RSO), ktorá je v zmysle ustanovení čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 2006/2004 a Smernica 2009/22/ES, oficiálnou webovou stránkou spravovanou Európskou komisiou:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Akákoľvek zmena týchto podmienok bude zverejnená na stránke https://www.kaloricketabulky.sk a nadobudnú účinnosť 30 dní po ich zverejnení. 


Podmienky služby Kalorické Tabuľky sú platné od 01.07.2021. 


Podmienky služby Premium sú platné od 01.07.2021. 
čestina
slovenčina
українська
русский
polski
magyar
phone Stiahnite si aplikáciu
App
Dine4Fit
Kalorické Tabuľky
čestina
slovenčina
українська
русский
polski
magyar
phone Stiahnite si aplikáciu
App
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.