Kalorické Tabuľky
star star star star star_half
menu
menu
search close
account

Zmluvné podmienky


Služba KalorickeTabulky.sk je prevádzkovaná za nižšie uvedených podmienok. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny podmienok budú zverejnené na stránke KalorickeTabulky.sk a nadobudnú platnosť 30 dní po ich zverejnení.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov služby KalorickéTabulky.sk se riadí podmienkami Ochrana osobných údajov

Zodpovednosť a záruky


Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov uložených na serveri KalorickeTabulky.sk, nedáva žiadne záruky a nenesie zodpovednosť za škody alebo ujmy vzniknuté na základe použitia služby KalorickeTabulky.sk. Prevádzkovateľ má právo zmazať účet registrovaného užívateľa, do ktorého sa užívateľ neprihlásil žiadnym spôsobom viac ako 1 rok.

Ochrana práva k databáze


Zriaďovateľom databázy kalorických tabuliek potravín a energetického výdaja aktivít je Prevádzkovateľ. Databáza spadá pod ochranu na základe zákona č. 121/2000 Zb. (autorský zákon). Bez výslovného súhlasu zriaďovateľa databázy sa zakazuje trvalé alebo dočasné kopírovanie obsahu databázy alebo niektorých častí databázy na iný podklad. Bez výslovného súhlasu zriaďovateľa je taktiež zakázané verejné sprístupnenie obsahu databázy rozmnožením alebo iným spôsobom reprodukcie obsahu. V prípade porušenia práva k databáze je zriaďovateľ oprávnený požadovať okamžité stiahnutie neoprávneného prepisu databázy a súčasne je oprávnený k primeranej finančnej náhrade za spôsobenú ujmu.

Prevádzkovateľ služby


Prevádzkovateľom služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, IČ 25766937
Tieto zmluvné podmienky nadobudli účinnosť dňa 1. 4. 2015.

Zmluvné podmienky služby Premium od Kalorických tabuliek

Premium verzia aplikácie Kalorické tabuľky zahŕňa službu Jedálničky úspešných, vypnutie reklám v aplikácii, možnosť sledovania viacerých nutrientov v jedálničkoch a ďalšie funkcie.

Služba Jedálničky úspešných

Služba Jedálničky úspešných slúži k ukážkam skutočných jedálničkov vybraných užívateľov kalorických tabuliek (ďalej Ukážkoví užívatelia), ktorí znížili svoju telesnú hmotnosť a zníženú telesnú hmotnosť sa im podarilo podľa záznamov v kalorických tabuľkách aj udržať. Ukážkoví užívatelia sú vybraní tak, aby boli podobní objednávateľovi služby podľa parametrov: pohlavie, vek, výška a váha na začiatku chudnúceho obdobia. Na účely ochrany osobných údajov je každému Ukážkovému užívateľovi priradené fiktívne krstné meno a prvé písmeno priezviska, ktoré nie sú skutočným menom a priezviskom ukážkového užívateľa.
 
V jedálničkoch úspešných sú dostupné jedálničky ukážkových užívateľov v časových intervaloch, v ktorých Ukážkoví používatelia úspešne znížili svoju telesnú hmotnosť. Služba Jedálničky úspešných vyberá minimálne 10 ukážkových denných jedálničkov každého ukážkového používateľa a navyše ukazuje pohybovú aktivitu ukážkového užívateľa.
 
Každý užívateľ služby Jedálničky úspešných získa pri začatí užívania služby prístup k piatim Ukážkovým užívateľom a každý kalendárny mesiac má možnosť vykonať výmenu piatich ukážkových užívateľov za iného Ukážkového používateľa.
 
Jedálničky ukážkových užívateľov nemožno považovať za vzorové jedálničky. Tieto jedálničky môžu obsahovať aj nevhodné stravovacie návyky, ktoré síce mohli viesť k zníženiu telesnej hmotnosti ukážkových užívateľov, ale nemusia byť vhodné pre zlepšenie alebo udržanie vášho zdravia. Ak chcete mať istotu návrhu správneho jedálnička pripraveného presne pre vás, obráťte sa na lekára s odbornosťou vhodnou pre vašu liečbu alebo výživového poradcu. Pre používateľov kalorických tabuliek, ktorí majú BMI 22 a menej, používanie služby Jedálničky úspešných neodporúčame.

OZNÁMENIE ZÁKAZNÍKOM pred uzavretím zmluvy

Spoločnosť Dine4FIT, a.s., IČO: 25766937, tel: 493 815 814 so sídlom Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové (ďalej ako "spoločnosť") týmto poskytuje zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, tj. človeku (fyzickej osobe), ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu so spoločnosťou alebo s ňou inak koná, tieto informácie pred uzavretím zmluvy:
 
1. Podľa § 1811 ods. 2 a § 1824 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako "občiansky zákonník") Spoločnosť oznamuje pred uzavretím zmluvy nasledujúce údaje:

a) označenie služby a opis ich hlavných vlastností
Služba je označená v popise vyššie obsiahnutom, v zmluvných podmienkach Premium aplikácie Kalorické tabuľky spotrebiteľom.

b) cena služby, prípadne spôsob jej výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov
Cena Premium verzia je uvedená vrátane DPH a zahŕňa aj všetky poplatky stanovené právnymi predpismi. Maximálna čiastka podľa vybraných služieb a obdobia nikdy nepresiahne jednorazovo 18 EUR.
 
c) spôsob dodania a náklady na dodanie
Vzhľadom k tomu, že poskytovaná Premium verzia aplikácie spočíva v sprístupnení informácií o jedálničkoch užívateľov stránok Kalorické tabuľky a ďalších funkciách, je služba dodaná a poskytovaná tak, že je vám po uhradení platby sprístupnená tá časť stránok alebo aplikácie, kde máte možnosť si zobrazovať Jedálničky úspešných, ďalej sú sprístupnené ďalšie grafy nutričných hodnôt na sledovanie a ďalšie funkcie, ktoré zahŕňa Premium verzia aplikácie Kalorické tabuľky. Náklady na toto zverejnenie vám nie sú účtované.

d) spôsob platby
Platba je vykonávaná nasledujúcim spôsobom: dopredu buď mesačne, štvrťročne alebo ročne. Poplatky sú strhávané v kalendárny deň mesiaca zodpovedajúcemu kalendárnemu dňu mesiaca v deň prvej objednávky. V prípade platby cez tretie strany (napr. Platby služieb cez Google, GoPay, predplatné účtovaná cez Apple) je nutné dodržiavať tiež podmienky tretích strán.


e) práva z chybného plnenia
Vzhľadom na to, že služba zahŕňa aj sprístupnenie jedálnička tretích osôb, Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov v nich uvedených a nezodpovedá (žiadnym spôsobom) za to, že ak budete postupovať podľa sprístupneného jedálnička alebo viacerých jedálničkov, dostaví sa vami očakávaný výsledok.
 
f) údaj o dobe trvania záväzku a podmienky ukončenia záväzku, ak má byť zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
Zmluva uzatváraná so Spoločnosťou je zmluvou na dobu neurčitú. Ukončenie záväzku možno vykonať zrušením nasledujúcej platby predplatného v aplikácii Kalorické tabuľky, čím dôjde k ukončeniu Premium verzie aplikácie k poslednému dňu predplateného obdobia, ktoré je maximálne 1 rok a následne vám už žiadne platby nebudú strhávané.


2. Podľa § 1820 ods. 1 Občianskeho zákonníka, Spoločnosť týmto plní povinnosť poskytnúť Spotrebiteľovi informácie pred uzavretím zmluvy:
 
a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku, ak sa líšia od základnej sadzby
Spoločnosť neúčtuje žiadne náklady na prostriedky komunikácie na diaľku, to nevylučuje náklady, ktoré za prostriedky komunikácie na diaľku alebo jeho využívania hradíte svojmu dodávateľovi služieb komunikácie na diaľku.
 
b) právo na odstúpenie od zmluvy, podmienky, lehoty a postupy na uplatnenie tohto práva
i. Máte právo, ak nie je nižšie uvedené inak, odstúpiť od uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, ktorá plynie odo dňa uzavretia zmluvy;
 
c) vrátenie platby za službu Premium
Ak si objednáte Premium verziu aplikácie Kalorické tabuľky a nebudete s ňou spokojní, máte právo na vrátenie celej platby - rovnakým spôsobom platby, ktorý bol použitý na uskutočnenie transakcie, avšak len v prípade, že požiadate o vrátenie platby na e-mailovú adresu support @ dine4fit.com najdlhšie do 14 dní od zaplatenia. Do predmetu e-mailu uveďte: Žiadosť o vrátenie platby za Premium a v tele mailu uveďte váš e-mail, cez ktorý sa prihlasujete do služby Kalorické tabuľky, a dátum platby. Uvedenie dôvodu požiadavky na vrátenie platby nie je povinné. V prípade predplatného zaplateného cez spoločnosť Apple, je nutné požiadať o navrátenie cez túto webovú stránku. Pri vrátení peňažných prostriedkov neznášate žiadne náklady.
i. Ak odstúpite od zmluvy, strácate právo na prístup k funkciám, ktoré zahŕňa Premium verzia vrátane služby Jedálničky úspešných k poslednému dňu predplateného obdobia a následne vám už žiadne platby nebudú strhávané.
ii. Všetka komunikácia týkajúca sa platieb bude zasielaná na e-mailové konto zákazníka, ktorý slúži zároveň na prihlasovanie do aplikácie Kalorické tabuľky. K akejkoľvek komunikácii o platbách zo strany zákazníka voči prevádzkovateľovi služby slúži e-mail support@dine4fit.com.
 
d) údaje o existencii, spôsobe a podmienkach mimosúdneho vybavovania sťažností zákazníkov vrátane údajov, či sa možno obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru
S prípadnými sťažnosťami sa môžete obrátiť na Spoločnosť, a to na:
Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové. Máte podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie takého sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia.
Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo so Spoločnosťou urovnať priamo. Návrh na začatie spotrebiteľského sporu možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste uplatnil / a svoje právo, ktoré je predmetom sporu, v Spoločnosti prvýkrát.
Webové stránky Slovenskej obchodnej inšpekcie, na ktorých sú uvedené podrobnejšie informácie, sú: soi.sk
Na uskutočnenie dodávky sa vzťahuje okrem iného zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, kde dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo príslušný živnostenský úrad, na ktoré sa možno obracať so sťažnosťami.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa


Jedálničky úspešných sa nemôžu považovať za vzorové jedálničky. Tieto jedálničky môžu obsahovať i nevhodné stravovacie návyky, ktoré síce mohli viesť k zníženiu telesnej hmotnosti Vzorových užívateľov, ale nemusia byť vhodné pre zlepšenie alebo udržanie vášho zdravia. Ak chcete mať istotu návrhu správneho jedálnička pripraveného na mieru pre vás, obráťte sa na lekára s odbornosťou vhodnou na vašu liečbu alebo na výživového poradcu. Pre užívateľov Kalorických tabuliek, ktorí majú BMI 22 a menej, používanie služieb Jedálničky úspešných neodporúčame.
Prevádzkovateľ služby
Prevádzkovateľom služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, tel.: 493 815 814, IČ 25766937.
Zmluvné podmienky služby Jedálničky úspešných Kalorických tabuliek sú platné od 19. 10. 2017.
 

{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách