Kalorické Tabuľky
star star star star star_half

Podmienky ochrany osobných údajov 1. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je Dine4Fit, a.s., IČO 25766937 so sídlom Škroupova 631, Hradec Králové, Česká republika (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Kontaktný email Prevádzkovateľa: info@support.kaloricketabulky.cz


b Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.


 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu dobrovoľne poskytli v rozsahu meno, priezvisko, email, rok narodenia a fotografia.


 1. Prevádzkovateľ spracováva na prevádzkovaných weboch súbory cookies a v mobilných aplikáciách identifikátory zariadení ako sieťové identifikátory. 


 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

   1. Váš súhlas s použitím Vášho mena a priezviska a Vašej fotografie podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR 

   2. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho  marketingu, najmä za účelom zasielania informácií na Váš email o službe Kalorické Tabuľky a tipoch na zdravší životný štýl s výnimkou zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a v zmyslu recitálu 47 preambuly GDPR

   3. Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu za účelom zasielania obchodných oznámení  elektronickými prostriedkami na Váš email podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 

   4. Váš súhlas so zbieraním údajov súborov cookies ako sieťových identifikátorov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Dôsledkom neposkytnutia súhlasu so spracovávaním osobných údajov tam, kde je zákonným dôvodom spracovania osobných údajov súhlas dotknutej osoby je, že osobné údaje, ktoré mali byť spracovávané na základe súhlasu, nebudú spracovávané.


 1. Účelom spracovania osobných údajov je

  1. umožnenie Vášho prístupu k službe Kalorické Tabuľky poskytovanej prevádzkovateľom; pri registrácii je vyžadovaný e-mail, ktorý je nutný pre umožnenie prístupu k službe Kalorické Tabuľky, poskytnutie e-mailu je nutnou požiadavkou pre zabezpečenie  prístupu k službe Kalorické Tabuľky

  2. zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít (priamy marketing), čo však neplatí pre osobné údaje užívateľov získané od tretích strán (ustanovenie bodu 4 týchto podmienok).

  3. meranie návštevnosti webu, cielenie reklamy, prispôsobenie zobrazení webových stránok a mobilných aplikácií, čo však neplatí pre dáta užívateľov tretích strán (ustanovenia bodu 4 týchto podmienok), ibaže by tieto dáta boli použité na poskytovanie alebo zlepšovanie funkčnosti služby Kalorické Tabuľky.

  4. zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR, a to na základe zbierania údajov súborov cookies

  5. zobrazení na Vašom profile v prípade Vášho mena a priezviska a Vašej fotografie. 

 1. Spracovanie osobných údajov získaných od tretích strán

  1. Dáta o zdraví a pohybových aktivitách užívateľov získané od 3. strán (napr. Apple HealthKit, Google Fit, Garmin Connect …) nemôžu byť používané pre kontextovú reklamu, marketing, ani pre analýzu dát za iným účelom, než je zlepšenie managementu zdravia. Pre prípad použitia uvedených dát za účelom výskumu je nutný súhlas strán, od ktorých sú získavané dáta.

 1. Využitie anonymných dát

  1. anonymné dáta s odstránenými osobnými údajmi užívateľov Kalorických Tabuliek obsahujúce údaje o stravovacích návykoch, pohybových aktivitách a antropometrických dátach môže prevádzkovateľ využiť k ďalším službám pre zákazníkov Dine4Fit, a.s. alebo k štúdiám o spotrebiteľskom správaní.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

  1. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu, keď máte umožnený prístup k službe Kalorické Tabuľky v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami, maximálne po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia k službe Kalorické Tabuľky

  2. po dobu, kým nepožiadate prevádzkovateľa o zrušenie účtu v aplikácii Kalorické Tabuľky alebo na príslušnej internetovej stránke

  3. po dobu, kým neodvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


 1. Sprostredkovatelia (subdodávatelia prevádzkovateľa)

  1. Sprostredkovatelia sú osoby, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ osobné údaje spracúva, a to: 

   1. osoby zabezpečujúce prevádzkovanie služby (napr. poskytovateľ hostingu serverov prevádzkovateľa)

   2. osoby podieľajúce sa na realizácii jednorazových alebo pravidelných platieb na základe objednávky platených služieb prevádzkovateľa (napr. prevádzkovatelia platobných brán)

   3. osoby zabezpečujúce marketingové služby pre službu Kalorické Tabuľky (napr. poskytovateľ e-mailingových služieb)

K cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nedochádza. 


 1. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

   1. právo na prístup k vašim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

   2. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR 

   3. právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR

   4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR

   5. právo vziať späť súhlas k užívaniu súborov cookies pre marketingové účely pomocou postupu popísaného na stránke https://www.kaloricketabulky.cz/cookies

   6. právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

   7. právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka podľa čl. 21 GDPR

   8. právo odvolať súhlas so spracovaním (tento postup sa neuplatní u práva vziať súhlas späť – viď vyššie), a to písomne na adresu sídla alebo elektronicky na e-mail prevádzkovateľa uvedený v bode 1. vyššie týchto podmienok (Základné ustanovenia)

   9. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.  1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť osobných údajov.

  2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal technická opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk ako je šifrovanie, zabezpečené prístupové protokoly a pravidelné bezpečnostné audity.

  3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené oprávnené osoby, prístup je prísne kontrolovaný a monitorovaný.

 1. Záverečné ustanovenia

  1. Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom  internetového formulára pri registrácii služby Kalorické Tabuľky vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov oboznámení a že ich v celom rozsahu prijímate.

  2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu Podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle odkaz na novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú  ste prevádzkovateľovi poskytli. Máte právo vyjadriť nesúhlas so zmenou podmienok, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v bode 1. vyššie týchto podmienok  (Základné ustanovenia). Ak vyjadríte nesúhlas so zmenou podmienok, prevádzkovateľ nebude schopný osobné údaje ďalej  spracovávať, z dôvodu ktorého dôjde k zrušeniu Vášho účtu služby Kalorické Tabuľky.

Tieto podmienky nadobúdajú  účinnosť dňom 20.8.2021
čestina
slovenčina
Український
русский
polski
magyar
phone Stiahnite si aplikáciu
App
Dine4Fit
Kalorické Tabuľky
čestina
slovenčina
Український
русский
polski
magyar
phone Stiahnite si aplikáciu
App
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.