{{item.title}} {{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min

Ochrana osobných údajov

Informácie o registrovaných užívateľoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších predpisov. Registrovaný užívateľ súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov z registrácie v databáze Prevádzkovateľa a to až do času zaslania písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Vyhradzujeme si právo použitia týchto údajov na informovanie registrovaných užívateľov o aplikácii KalorickeTabulky.sk vrátane možnosti zasielania newsletterov s tematikou zdravého životného štýlu.

Registrovaný užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje môžu byť na základe písomnej žiadosti registrovaného užívateľa odstránené z databázy, čím dôjde aj k zmazaniu registrácie užívateľa. Osobné údaje registrovaných užívateľov sú komplexne zabezpečené proti zneužitiu. S osobnými údajmi registrovaných užívateľov zaobchádzame ako s prísne dôvernými. V žiadnom prípade ich nesprístupňujeme tretím osobám. Anonymné dáta so zaznamenanými údajmi o jedálničkoch, pohybových aktivitách a antropometrických údajoch môžeme využiť za účelom ďalších služieb pre zákazníkov Dine4Fit, a.s. alebo k štúdiám o spotrebiteľskom správaní. Dine4Fit neumožňuje za žiadnych okolností svojim zákazníkom prístup k osobným údajom ostatných registrovaných užívateľov.

Na našich webových stránkach sa zobrazujú reklamy poskytované reklamnými spoločnosťami tretích strán. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nikdy však nepôjde o meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto a iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovary a služby, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto postupoch a chcete vedieť, ako môžete týmto spoločnostiam zabrániť vo využívaní uvedených údajov, kliknite sem:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Privacy policy

Information about registered users is kept in accord to a valid legislation of the Czech republic, in particular the Czech Act on Personal Data Protection (Act No. 101/2000 Coll.). Registered users agree with processing and gathering their personal data, which they provided by registration in database of Operator, until they send written cancelation this processing.
We reserve a right to use this data to inform our registered users about application KalorickeTabulky.cz. We reserve a right to send newsletters about healthy style to registered users.
Registered users have full access to its personal data, which they can correct and change. Personal data is possible to remove from database by a written application of registered user. In this case registration of this user is deleted. Personal data of registered users are absolutely secured against its misuse. We operate strictly confidential with all personal data and inserted information in diet menu. We don´t provide it to anyone in any case.

Aggregated anonymous data we can use to make a study about consumer behavior for our clients. But they receive only summarized results of general investigation, not any personal data of registered users. On our websites are displayed some advertisements, which provide advertising companies. These companies can use some information of your visits our websites or others. They can provide an advertisement of goods and services, which you interest in. We do not provide your personal data like your name, address, email address or phone number. If you want to know more information about this processes and how to prevent it, please visit this link: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách